Podmienky a pravidlá

Všeobecné podmienky

1. Rozsah pôsobnosti

Pre

všetky objednávky prostredníctvom nášho internetového obchodu platia nasledujúce podmienky. Náš internetový obchod je určený výlučne spotrebiteľom.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno priradiť prevažne k jej obchodnej ani k jej samostatnej profesionálnej činnosti. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, alebo spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti.


2. Zmluvné strany, uzavretie zmluvy, možnosti opravy

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou AZERM GmbH.

Umiestnením produktov v internetovom obchode robíme záväzný návrh na uzavretie zmluvy na tieto produkty. Naše výrobky môžete spočiatku nezáväzne vložiť do nákupného košíka a kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky opraviť svoje položky pomocou opravných pomôcok, ktoré sú na tento účel poskytnuté a vysvetlené v procese objednávania. Zmluva je uzavretá, keď akceptujete ponuku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo objednávky. Bezprostredne po odoslaní objednávky dostanete ďalšie potvrdenie e-mailom

.


3. Jazyk zmluvy, uloženie textu zmluvy

Jazyky, ktoré sú k dispozícii na uzavretie zmluvy: nemčina, angličtina

Text zmluvy ukladáme a údaje o objednávke a naše obchodné podmienky vám zasielame v textovej podobe. Text zmluvy si môžete pozrieť v našom prihlásení pre zákazníkov


4. Dodacie podmienky

K uvedeným cenám produktov môžu byť ešte pripočítané náklady na dopravu. Podrobnejšie ustanovenia o prípadných nákladoch na dopravu nájdete v ponukách a často kladených otázkach.

Dodávame len prostredníctvom zásielkového predaja. Vlastný odber tovaru bohužiaľ nie je možný

.


5. Platba

V

našom obchode máte spravidla k dispozícii nasledujúce spôsoby platby

:

Kreditná karta
Pri odoslaní objednávky uvediete údaje o svojej kreditnej karte. Po vašej legitimácii ako oprávneného držiteľa karty sa automaticky vykoná platobná transakcia a z vašej karty sa strhne suma.

Kreditná karta Klarna PayNow
Pri zadávaní objednávky uvediete údaje o svojej kreditnej karte. Po vašej legitimácii ako oprávneného držiteľa karty sa ihneď po odoslaní tovaru automaticky vykoná platobná transakcia a z vašej karty sa strhne suma.

PayPal, PayPal Express
V procese objednávania budete presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa online služieb PayPal. Ak chcete uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby PayPal, musíte tam byť zaregistrovaný alebo sa najprv zaregistrovať, legitimovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť nám platobný pokyn. Po odoslaní objednávky v obchode požiadame spoločnosť PayPal o iniciovanie platobnej transakcie. Platobnú transakciu vykoná PayPal automaticky ihneď potom. Ďalšie pokyny dostanete počas procesu objednávania.

PayPal Plus
V rámci platobnej služby PayPal Plus ponúkame rôzne spôsoby platby ako služby PayPal. Budete presmerovaní na webovú stránku online poskytovateľa PayPal. Tam môžete zadať svoje platobné údaje, potvrdiť použitie vašich údajov spoločnosťou PayPal a platobný pokyn spoločnosti PayPal.

Ak ste si vybrali spôsob platby PayPal, musíte byť pre zaplatenie fakturovanej sumy zaregistrovaní alebo sa najprv zaregistrovať a legitimovať svojimi prístupovými údajmi. Platobnú transakciu vykoná PayPal automaticky ihneď po potvrdení platobného pokynu. Ďalšie pokyny dostanete počas objednávky

proces.

Sofort by klarna
Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na webovú stránku online poskytovateľa Sofort GmbH. Aby ste mohli uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby Sofort, musíte mať aktivovaný bankový účet pre online bankovníctvo, príslušne sa legitimovať a potvrdiť nám platobný príkaz. Ďalšie pokyny dostanete počas procesu objednávky. Platobná transakcia bude vykonaná bezprostredne potom prostredníctvom služby Sofort a z vášho účtu bude odpísaná suma.

Apple Pay
Aby ste mohli uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby Apple Pay, musíte používať prehliadač "Safari", byť registrovaný u poskytovateľa služieb Apple, mať aktivovanú funkciu Apple Pay, legitimovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť platobný pokyn. Platobná transakcia sa vykoná okamžite po zadaní objednávky. Ďalšie pokyny dostanete počas procesu objednávania.

Stripe a Shopify pre kreditné karty

Odoslaním objednávky poskytujete údaje o svojej kreditnej karte. Po vašej legitimácii ako oprávneného držiteľa karty sa ihneď po odoslaní tovaru automaticky vykoná platobná transakcia a z vašej karty sa strhne platba.

Twint vo Švajčiarsku

V procese objednávania budete presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa online služieb Wallee a Twint. Aby ste mohli zaplatiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby Twint, musíte sa tam zaregistrovať alebo najprv zaregistrovať, legitimovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť nám platobný pokyn. Po odoslaní objednávky v obchode požiadame spoločnosť Twint o iniciovanie platobnej transakcie. Platobnú transakciu vykoná Twint automaticky ihneď potom. Ďalšie pokyny dostanete počas procesu objednávania.


6. Záruka a záruky

Ak nie je ďalej výslovne dohodnuté inak, platí zákon o zodpovednosti za vady.
V prípade použitého tovaru platí nasledovné: Ak sa vada vyskytne po uplynutí jedného roka od dodania tovaru, nároky z vád sú vylúčené. Vady, ktoré sa vyskytnú do jedného roka od dodania tovaru, možno uplatniť v zákonnej premlčacej lehote dvoch rokov od dodania tovaru.
Vyššie uvedené obmedzenia a skrátenie lehoty sa nevzťahujú na nároky založené na škode spôsobenej nami, našimi zákonnými zástupcami alebo zástupcami
- v prípade ujmy na živote, zdraví alebo zdraví
- v
prípade
úmyselného alebo hrubého porušenia povinností a podvodu -

v prípade


porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie v prvom rade umožňuje riadne plnenie zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa zmluvný partner môže pravidelne spoliehať (kardinálne povinnosti)
- v rámci prísľubu záruky, ak je dohodnutý, alebo
- pokiaľ je otvorená pôsobnosť zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku.
Informácie o prípadných platných dodatočných zárukách a ich presných podmienkach nájdete v každom prípade pri výrobku a na osobitných informačných stránkach v internetovom obchode.Zákaznícky servis: Zákaznícky servis: Mail


7. Zodpovednosť

V prípade nárokov na základe škôd spôsobených nami, našimi zákonnými zástupcami alebo sprostredkovateľmi sme vždy bez obmedzenia zodpovední
- za ujmu na živote, zdraví alebo
zdraví -

za úmyselné alebo hrubo nedbanlivé porušenie povinností
- za záručné sľuby, ak sú dohodnuté, alebo
- ak je otvorená pôsobnosť zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku.
V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a na ktorých splnenie sa zmluvná strana môže pravidelne spoliehať, (kardinálne povinnosti) v dôsledku bežnej nedbanlivosti z našej strany, zo strany našich právnych zástupcov alebo agentov,
Zodpovednosť je obmedzená na výšku škody predvídateľnej v čase uzavretia zmluvy, ktorej vznik sa musel typicky očakávať.
V opačnom prípade sú nároky na náhradu škody vylúčené.


8. Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete tu. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou.

VOP vytvorené s rechtstexter.de.