Zasady i warunki

Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres

Dla wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują następujące

warunki handlowe.

Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, który nie może być w przeważającej mierze przypisany ani jej działalności gospodarczej, ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka cywilna posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.


2. Strony umowy, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest z firmą AZERM GmbH.

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej tych przedmiotów. W pierwszej kolejności mogą Państwo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy, korzystając z udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie zamawiania środków pomocniczych do korekty. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie pocztą elektroniczną.


3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Języki, w których można zawrzeć umowę: niemiecki, angielski

Przechowujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane dotyczące zamówienia oraz nasze warunki handlowe w formie tekstowej. Tekst umowy można wyświetlić w naszym loginie klienta

.


4. Warunki dostawy

Dodatkowo do podanych cen produktów mogą być jeszcze doliczone koszty wysyłki. Bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące ewentualnych kosztów wysyłki znajdują się w ofertach i FAQ

.

Dostawy realizujemy wyłącznie drogą wysyłkową. Odbiór własny towaru nie jest niestety możliwy.


5. płatność

W naszym sklepie, następujące metody płatności są ogólnie dostępne dla Ciebie

:

Karta kredytowa
Przy składaniu zamówienia podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Po Państwa legitymacji jako prawowitego posiadacza karty, transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie i Państwa karta zostanie obciążona.

Karta kredytowa Klarna PayNow
Podczas składania zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Po uprawomocnieniu się Państwa jako prawowitego posiadacza karty, natychmiast po wysłaniu towaru, transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie i Państwa karta zostanie obciążona.

PayPal, PayPal Express
W procesie zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę operatora internetowego PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, legitymować się swoimi danymi dostępu i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie, zwracamy się do PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu. Dalsze instrukcje otrzymasz w trakcie procesu zamawiania.

PayPal Plus
W ramach usługi płatniczej PayPal Plus oferujemy różne metody płatności jako usługi PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług internetowych PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane dotyczące płatności, potwierdzić wykorzystanie Twoich danych przez PayPal oraz dyspozycję płatności dla PayPal.

Jeśli wybrali Państwo metodę płatności PayPal

, muszą Państwo, w celu zapłacenia kwoty faktury, być tam zarejestrowani lub najpierw zarejestrować się i zalegalizować swoimi danymi dostępowymi. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie przez PayPal natychmiast po potwierdzeniu dyspozycji płatniczej. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo podczas składania zamówienia. proces.

Sofort by klarna
Po złożeniu zamówienia, zostaniesz przekierowany na stronę internetową operatora Sofort GmbH. Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem Sofort, należy posiadać konto bankowe aktywowane dla bankowości internetowej, odpowiednio się uprawomocnić i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Dalsze instrukcje otrzymasz w trakcie procesu zamawiania. Transakcja płatnicza zostanie natychmiast zrealizowana przez Sofort, a Twoje konto zostanie obciążone.

Apple Pay
Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem Apple Pay, musisz korzystać z przeglądarki "Safari", być zarejestrowanym u usługodawcy Apple, mieć aktywowaną funkcję Apple Pay, legitymować się swoimi danymi dostępu i potwierdzić dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz w trakcie procesu zamawiania.

Stripe & Shopify dla kart kredytowych

Składając zamówienie, podajesz dane swojej karty kredytowej. Po Państwa legitymacji jako prawowitego posiadacza karty, natychmiast po wysłaniu towaru, transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie i Państwa karta zostanie obciążona.

Twint w Szwajcarii

W procesie zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług online Wallee i Twint. Aby zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem Twint, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, legitymować się swoimi danymi dostępu i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie, zwracamy się do Twint o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez Twint natychmiast po jej dokonaniu. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie procesu składania zamówienia.


6. Gwarancja i rękojmia

O ile poniżej nie ustalono wyraźnie inaczej, obowiązuje ustawowa ustawa o odpowiedzialności za wady.
W przypadku towarów używanych obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie jednego roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, mogą być dochodzone w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.
Powyższe ograniczenia i skrócenie terminu nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników
- w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia
- w przypadku

umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i oszustwa
- w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne)
- w ramach przyrzeczenia gwarancyjnego, o ile zostało ono uzgodnione lub
- o ile otwarty został zakres obowiązywania ustawy o odpowiedzialności za produkt

.


Informacje o obowiązujących dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć w każdym przypadku przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.Obsługa klienta: Mail


7. Odpowiedzialność cywilna

W przypadku roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników odpowiadamy zawsze bez ograniczeń
- za
szkody na
życiu, ciele lub zdrowiu -
za

umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenie obowiązków
- za przyrzeczenia gwarancyjne, jeżeli zostały one uzgodnione, lub
- jeżeli otwarty został zakres obowiązywania ustawy oodpowiedzialności za produkt.
W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których wypełnieniu strona umowy może regularnie polegać, (obowiązki kardynalne) w wyniku zwykłego zaniedbania przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się spodziewać w sposób typowy.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.


8. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

T&C stworzone z rechtstexter.de.